نویسنده = جهانگیر نکویی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خوردگی در لوله‌های انتقال آمونیاک توسط پرتونگاری دیجیتال و موجک مختلط

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 32-37

امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده؛ عفت یاحقی؛ جهانگیر نکویی؛ پیمان رستمی؛ غلامرضا مرادی


شماره‌های پیشین نشریه