چالشهای بازرسی دوره ای کپسولهای CNG فولادی در کشور و عیوب محتمل در کپسولها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 رئیس خوردگی و حفاظت فنی، شرکت نفت مناطق مرکزی، تهران، ایران

چکیده

با افزایش قیمت بنزین رغبت به استفاده از ماشین های دو گانه سوز در کشور روز به روز افزایش می یابد. در ایران برای ذخیره گاز طبیعی در ماشین های دوگانه سوز از کپسولهای CNG فولادی استفاده می شود. در حال حاضر میلیونها ماشین سواری در کشور از کپسولهایی استفاده می کنند که بیش از 10 سال از عمر آنها گذشته است. اخیرا سازمان ملی استاندارد بازرسی دوره ای کپسولهای CNG را برای ناوگان تاکسیرانی اجباری نموده است. در دستورالعمل این سازمان آزمونهای چشمی، در موارد بحرانی آزمون اولتراسونیک پیش بینی شده است. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به بررسی وضعیت کپسولهای CNG کشور پرداخته شده و عیوب محتمل در کپسولهای CNG مستعمل بررسی شده است همچنین بازرسی دوره ای مرسوم برای کپسولهای CNG در داخل و خارج کشور با هم مقایسه گردیده اند. نتایج بیانگر این است که آزمونهای پیشنهادی سازمان ملی استاندارد برای برآورد الزامات ایمنی کپسولها کافی می باشد. ولی از آنجایی که نزدیک به 25% کپسولهای مورد استفاده در کشور را مخازن غیر استاندارد تشکیل می دهند پیشنهاد می شود دوره بازرسی از 36 ماه کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


[1] Fred F. Lyle, Jr. “Evaluation of the Effects of Natural Gas Contaminants on Corrosion in Compressed Natural Gas Storage Systems-Phase II”, Report Prepared by Southwest Research Institute 6220 Culebra Road San Antonio, Texas 78284, 1989.

[2] Hien Ly, “Effects of Natural Gas Composition Variations on the Operation,

Performance and Exhaust Emissions of Natural Gas - Powered Vehicles”, NGV Conference, 2002.

 [3] U.S. Department of Energy Alternative Fuels Data Center http://www.afdc.energy.gov/vehicles/natural_gas.html

[4] مهدی ظهور، سعید صفار، محمد حسن صدفی طهران، طراحی مخازن گاز طبیعی فشرده (CNG) تمام فلزی برای خودروها، کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید،

 [5] ISO 11439:2013 Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles.