بازرسی جوشهای سربه‎سر در لوله‎های انتقال نفت با استفاده از آزمون آرایه فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعت نفت آبادان

چکیده

بازرسی جوشهای سربه‎سر در لوله‎های انتقال نفت با استفاده از آزمون آرایه فازی

کلیدواژه‌ها