بر اساس نویسندگان

آ

  • آزادی، فرید [2] فنی و مهندسی، مهندسی مکانیک، تربیت مدرس، تهران، ایران

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ع

ف

ق

ک

گ

  • گلچین، عاطفه [1] گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
  • گلزار شهری، محسن [1] سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت سوخت راکتورهای هسته‌ای، صندوق پستی: 1957-81465

م

ن

ی