درباره نشریه

فصلنامه علمی ترویجی  "فناوری آزمون های غیر مخرب" به منظور ارتقای سطح دانش متخصصان،پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان حوزه آزمونهای غیر مخرب و ایجاد زمینه ای برای تبادل یافته ها و دستاوردهای تازه علمی و پژوهشی با پوشش دهی حوزه های تخصصی ذیربط میباشد. این نشریه در نظر دارد با ساماندهی نتایج و دستاوردهای پروژه های آزمون های غیر مخرب، سبب تقویت پایه های علمی و فنی در تخصص مذکور و زیرشاخه های مرتبط شود:      بگونه ای که، ضمن کمک به گسترش ایده های نو و اعتلای پژوهشهای علمی در حوزه تخصصی مرتبط و ایجاد ارتباط مناسب بین نیازها و دستاوردهای پژهشی کاربردی، زمینه تبادل نظر در تشخیص و رفع مشکلات موجود در این حوزه  حوزه تخصصی را فراهم نماید.