فناوری آزمون‌های غیرمخرب (JNDT) - اهداف و چشم انداز