اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

میرمجید قائمی

نایب رییس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

mirmajidghaemiatgmail.com

سردبیر

فرهنگ هنرور

مکانیک استاد دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر

wp.kntu.ac.ir/honarvar/
honarvaratkntu.ac.ir
Phone: (+98 21) 84063247

مدیر داخلی

محمد ابونجمی

مکانیک بیوسیستم رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/abonajmi/?lang=en-gb
abonajmiatut.ac.ir
021-36040614

اعضای هیات تحریریه

احمد علی آماده

مهندسی متالورژی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~amadeh
amadehatut.ac.ir
82084609

محمد ابونجمی

دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/abonajmi/?lang=en-gb
abonajmiatut.ac.ir

مهدی بهزاد

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

sharif.ir/~m_behzad/
m_behzadatsharif.edu

جلال جواهری پور

رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

jjpouratiranair.com

امیر رفاهی‌اسکویی

استادیار دانشگاه شهید رجایی

amir.refahiatsrttu.edu

بهروز رکرک

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور

b.rokrokatgmail.com

محمد ریاحی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=1474&sid=16&slc_lang=en
riahiatiust.ac.ir
77240540

محمدحسین سورگی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

mh_soorgeeatsbu.ac.ir

حسام الدین صادقی

مهندسی برق استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر

ee.aut.ac.ir/autcms/people/verticalPagesAjax/professorHomePage.htm?url=sadeqi&depurl=electrical-engineering&lang=en&cid=68786586
sadeghiataut.ac.ir
(+9821) 64543348

محمدرضا فراهانی

مکانیک دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrfarahani/?lang=en-gb
mrfarahaniatut.ac.ir
02188353893

میرمجید قائمی

نایب رئیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

mirmajidghaemiatgmail.com

فرهنگ هنرور

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

honarvaratkntu.ac.ir