فناوری آزمون‌های غیرمخرب (JNDT) - واژه نامه اختصاصی