فناوری آزمون‌های غیرمخرب (JNDT) - فرایند پذیرش مقالات