فناوری آزمون‌های غیرمخرب (JNDT) - اصول اخلاقی انتشار مقاله