داوران

نام داور سمت / سازمان
محمد ابونجمی دانشیار گروه فنی کشاورزی- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران_|_Faculty member- Agrotechnology Dept-University of Tehran
مهدی احمدی‌ نجف‌آبادی
داوود اکبری
احمدعلی آماده دانشگاه تهران
ایمان آهنیان
جلیل جمالی شرکت انتقال گاز ایران
بهاره جمشیدی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
جلال جواهری‌پور
محمد ریاحی
ناصر راستخواه
امیر رفاهی‌اسکویی
بهروز رکرک دانشگاه
سینا سوداگر
محمدحسین سورگی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی- دانشگاه شهید بهشتی_|_Faculty of Mechanical and Energy Eng. Shahid Beheshti University
سیدحسین صادقی
محمدرضا فراهانی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران_|_Associate Professor, University of Tehran
مهدی قاسمی گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شهر کرد
مهندس میرمجید قائمی
محمدرضا کاری گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه پژوهشگر، مرکز تحقیقات پزشکی، دانشگاه ویسکانسن مدیسون، آمریکا
فرهاد مظلومی
امیر موافقی