داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد ابونجمی دانشیار گروه فنی کشاورزی- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران_|_Faculty member- Agrotechnology Dept-University of Tehran
مهدی احمدی‌ نجف‌آبادی
داوود اکبری
احمدعلی آماده دانشگاه تهران
ایمان آهنیان
جلیل جمالی شرکت انتقال گاز ایران
بهاره جمشیدی دانشیار، مکانیک بیوسیستم، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
جلال جواهری‌پور
حسین حیدری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش
محمد ریاحی
ناصر راستخواه
امیر رفاهی‌اسکویی
بهروز رکرک دانشگاه
سینا سوداگر
محمدحسین سورگی مباحث آکادمیک و صنعتی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی- دانشگاه شهید بهشتی
سیدحسین صادقی
محمدرضا فراهانی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران_|_Associate Professor, University of Tehran
مهدی قاسمی گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شهر کرد
مهندس میرمجید قائمی
محمدرضا کاری گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه پژوهشگر، مرکز تحقیقات پزشکی، دانشگاه ویسکانسن مدیسون، آمریکا
امیر مصطفی پور گروه ساخت و تولید دانشگاه تبریز
فرهاد مظلومی
امیر موافقی
فرهنگ هنرور